Makaleler

Teşvikler, Kamu Sabit Yatırımları Ve Bölgesel Eşitsizliklerin Çözümüne Yönelik Bir Öneri – B. Ali Eşiyok

25,00

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları birçok sosyo-ekonomik soruna kaynaklık ederken, Türkiye gibi bölgesel eşitsizliklerin şiddetli yaşandığı ülkelerde sorunun çözümüne yönelik politikalar (araçlar) daha da anlam kazanmaktadır. Türkiye’de geçmiş yıllarda bölgesel eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politikalar başarılı olmamış, eşitsizlikler daha da derinleşmiştir. Başka bir ifadeyle, salt kamu alt yapı yatırımlarına ve özel kesim teşvikine dayalı bölgesel politikalar başarısızlıkla sonuçlanırken, bu yapı 1980’li yıllarda kamunun üretici bir aktör olarak iktisadi hayattan çekilmesi sonucunda daha da dramatik boyutlara ulaşmış, sanayi yapısı esas olarak kamu tesislerine dayalı Doğu ve G. Doğu Anadolu bölgeleri bu politikalardan son derece olumsuz etkilenmiştir. Avrupa Birliği ve DPT tarafından belirlenen 12 NUTS-1 bölgesi arasında Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin en düşük sosyo ekonomik göstergelere sahip bölgeler oldukları tespit edilmiştir. Bu bölgelerde yetersiz sağlık ve eğitim imkânları ile düşük sermaye birikimine yoğun bir göç olgusu eşlik etmekte, bu yapı göç alan kentlerde işsizlik başta olmak üzere, çarpık kentleşme ve giderek ağırlaşan birçok sosyo-ekonomik soruna kaynaklık etmektedir.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 26

Sayfa Aralığı

49 – 61