Makaleler

Yeniden Dağıtım Politikalarının Emek Arzına Etkisi: Deneysel İktisattan Ne Öğrenebiliriz? – Ayça Ebru Giritligil, Deniz Nebioğlu

25,00

 Az gelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadele politikalarında kullanılan nakit transferlerinin emek arzı üzerindeki etkilerini inceleyen pek çok kontrollü saha deneyinden elde edilen sonuçlar, söz konusu transferlerin insanların çalışma kararlarına ve çalışma sürelerine negatif etki yapmadığını göstermektedir.

 Son 50 yılda iktisadın en önemli kazanımlarından biri olan deneysel iktisat, iktisat teorilerinin varsayımlarının davranışsal geçerliliklerini ve öngörülerini sınayabilmesinin yanı sıra, kurumsal düzenlemelerin ve politikaların farklı koşullar altında doğuracağı sonuçların test edilebilmesini mümkün kılmaktadır. İktisadın pek çok alanında yapılan deneylerde elde edilen bulgular, iktisat teorilerinde insan tercih ve davranışlarının gerçeğe daha yakın modellenmesine, teorik öngörülerin gerçek hayat isabetliliğinin arttırılmasına ve hedeflerini yakalayabilen iktisat politikalarının tasarımına rehberlik etmektedir. İktisat deneylerinin politika tasarımına rehberlik edebilmesinin ardında yatan, deneysel gözleme dayalı tüm bilimlerde (fizik, kimya, biyoloji, vb.) olduğu gibi, ortam değişkenlerinin kontrolünü esas almasıdır. İşte bu kontrol, aynı ortam ve koşulların sağlandığı durumlar yaratılarak alternatif politikaların karar alma süreçlerine etkisinin sistematik olarak karşılaştırabilmesine olanak tanır. 

Ek bilgi

SAYI

128

SAYFA ARALIĞI

46-49